baner
windows 10 key online sale office 2016 key sale purchase office 2013 key http://www.cdkeypascher.com/ buy cheap windows 10 key purchase WINDOWS 10 Key buy Office Professional Plus 2016 Key

O PROJEKCIE

SwissContributionProgrammeBundesLogo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

 

Szwajcarsko Polski Program Współpracy powstał na mocy umowy ramowej pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną oraz Rządem Polski. Zgodnie z założeniami umowy ramowej, realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej oraz przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie). Ponadto, Program Współpracy będzie miał pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

 

 

Główne witryny internetowe SPPW:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

Dane projektu:

„Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne”

 

Okres realizacji: VII 2015 – IV 2016

Wartość  dofinansowania: 12 916 225 CHF.

Źródło dofinansowania:

Projekt „Góry Świętokrzyskie odkryte i dostepne” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Project „Góry Świętokrzyskie discovered and available” supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Cele główne projektu:

Pobudzenie rozwoju regionu Gór Świętokrzyskich poprzez wykorzystanie i promocje zasobów lokalnych powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego.

Cele szczegółowe:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i dostępności Świętego Krzyża i przyległych do niego atrakcji turystycznych wykorzystujących zasoby lokalne poprzez zapewnienie bezpłatnej komunikacji dla turystów.

Popularyzowanie walorów regionu Gór Świętokrzyskich poprzez przygotowanie i promocję strony internetowej będącej kompendium wiedzy na temat atrakcji, produktów i usług opartych na bazie zasobów lokalnych.

 

Planowane działania:

Działanie 1 Komunikacja turystyczna

W ramach działania sfinansowano koszt kursowania busa turystycznego pomiędzy głównymi atrakcjami turystycznymi powiatu kieleckiego, zlokalizowanymi w pobliżu Świętego Krzyża, tj: Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi – Osadą Średniowieczną w Hucie Szklanej – Świętą Katarzyną. Kursujący bus oklejono informacjami na temat źródeł finansowania projektu oraz strony internetowej zawierającej informacje o atrakcjach turystycznych regionu oraz usługach i produktach wykorzystujących zasoby lokalne regionu powstałej w ramach projektu.

Działanie 2 Strona internetowa.

W ramach zadania stworzono stronę internetową: www.swietokrzyskieodkryte.pl promującą atrakcje turystyczne i zasoby lokalne gór świętokrzyskich. Dodatkowo została stworzona podstrona ”Mapa projektów” w oparciu o Mapy Google, na której zostały zaznaczone i promowane wszystkie projekty zrealizowane w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie nasza przyszłością”  – z przekierowaniem do mapy zawierającej oznaczenia wszystkich zrealizowanych podprojektów w projekcie „Góry Świętokrzyskie naszą Przyszłością” w podziale na realizowane przez: organizacje pozarządowe, osoby uruchamiające działalność gospodarczą i firmy. Na Mapie zostały zaznaczone wszystkie gminy objęte projektem. Dla każdego zrealizowanego projektu zostały przygotowane krótkie komentarze na temat jego zakresu na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji projektów.

Dla strony został również stworzony fan Page na Facebook, który zintegrowano ze stroną. tzn. że osoby odwiedzające mogą polubić stronę i w ten sposób na bieżąco otrzymują aktualności ze strony oraz wszystkie zamieszczane na stronie informacje są automatycznie publikowane na Fan Page.

Działanie 3 Inwentaryzacja projektów

W ramach zadania przeprowadzono inwentaryzację projektów dofinansowanych w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. W szczególności projekty polegające na uruchamianiu lub rozwijaniu działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby. Inwentaryzacja została podzielona na cztery powiaty tj. kielecki, opatowski, ostrowiecki i sandomierski. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przygotowano raport oraz artykuły, które zamieszczono na stronie internetowej.

Działanie 4 Promocja zasobów lokalnych

W ramach zadania przez 8 miesięcy przeprowadzona zostanie kampania reklamowa na Facebook promująca zasoby lokalne opisane w artykułach zamieszczonych na stronie internetowej powstałej w ramach projektu. Przełoży się to na większą promocję produktów i usług opartych na zasobach lokalnych, które otrzymały dofinansowanie z projektu GŚNP.


Harmonogram realizacji projektu:

Działania Kolejne miesiące realizacji projektu Odpowiedzialność
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Działanie 1 Komunikacja turystyczna X X X wnioskodawca
Działanie 2 Strona internetowa X X X X wnioskodawca
Działanie 3 Inwentaryzacja projektów X X X X X X wnioskodawca
Działanie 4 Promocja zasobów lokalnych X X X X X X X X wnioskodawca

 

 


Korzyści związane z projektem:

W ramach programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością (GŚNP) dofinansowanych zostało wiele interesujących inicjatyw firm i organizacji wykorzystujących w swojej ofercie zasoby lokalne, o których informacje warto upowszechniać i promować. Brakuje jednak łatwego dostępu do wiadomości na temat dostępnych ofert dla potencjalnych klientów i turystów. Z zasobów dobrych praktyk w wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu nie mogą korzystać organizacje pozarządowe poszukujące informacji o przykładach godnych naśladowania.

Zebranie w jednym miejscu przykładów dobrych praktyk projektów społecznych, w sposób efektywny wspierać będzie rozwój działalności społecznej oraz rozwój postaw sprzyjających aktywności społecznej w regionie poprzez upowszechnianie dobrych przykładów. Zasadnym zatem jest przeprowadzenie inwentaryzacji projektów zrealizowanych w ramach GŚNP, a następnie na podstawie prowadzonej inwentaryzacji przygotowanie artykułów promocyjnych, zamieszczonych na ogólnodostępnej stronie internetowej stanowiącej kompendium wiedzy o zrealizowanych inicjatywach. Promocja strony przyczyni się również do popularyzacji ofert bazujących na lokalnych zasobach co wpłynie na wzrost sprzedaży i rozwój tradycyjnej przedsiębiorczości w regionie Gór Świętokrzyskich.

Poniżej zamieszczony został raport, który powstał w ramach realizacji projektu. Raport zawiera informacje pozyskane w trakcie realizacji działania 3 Inwentaryzacja projektów.

160218_SE_Raport_z_przeprowadzonej_inwentaryzacji_projektow

fb